นโยบายคุณภาพ

บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 โดยมีการดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพดังต่อไปนี้

“มุ่งมั่นให้บริการรับฝากและแช่เยือกแข็งสินค้า อย่างมีคุณภาพ บริการรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจลูกค้า”

1. บริษัทมุ่งมั่นนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ

2. บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลงานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

4. บริษัทมุ่งมั่นบริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม